Wishlist: (0)

Model No. : MCZ-S060

Capacity : 0.60 L.

Cold retention : 9℃(6h)

Heat retention : 85℃(1h) / 67℃(6h)

Size / Weight : 

7.8×7.8×24.5cm / 0.29kg

Color

Honu (AC)

Arctic Wolf (WZ)

Stargaze (KC)


คุณสมบัติ

ฝาและปากกระติกมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย

เราได้ใช้กรรมวิธีต้านแบคทีเรีย โดยการรับรองจำกองค์กร SIAA เพื่อส่งมอบกระติกน้ำที่ถูกสุขอนามัยสำหรับใช้ใน ชีวิตประจ ำวัน โดยผลิตภัณฑ์ผ่ำนเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ “คุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย” “ความปลอดภัย” และ “ การแสดงฉลำกที่เหมาะสม” จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย SIAA

น้ำหนักเบา

นวัตกรรมบีบอัดแผ่นสแตนเลสให้บางที่สุด เพื่อให้มีน้ำหนักเบา ช่วยลดภาระการถือ สะดวกในการพกพา นอกจำกนี้ยังเป็นการลดปริมาณการใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นให้มากที่สุด เพื่อรักษ์โลก

เทคโนโลยีฉนวนสุญญากาศ

เทคโนโลยีฉนวนสุญญากาศหนา 2 ชั้นของ TIGER ช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อนและความเย็นของเครื่องดื่มได้ยาวนาน นอกจำกนี้ยังสามารถสัมผัสผิวด้านนอกของกระติกได้โดยไม่รู้สึกถึงเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นที่บรรจุภายใน รวมทั้งยังไม่ทำให้เกิด ไอน้ำหรือหยดน้ำเกาะที่บริเวณผิวด้านนอกของกระติกอีกด้วย

TG-MCZ-S060AC
TG-MCZ-S060KC
TG-MCZ-S060WZ

ความเห็นของลูกค้า (0 คน)

  • 0% Complete (success)
    0
  • 0% Complete (warning)
    0
  • 0% Complete (danger)
    0